CoHauS Com­pu­ter Haus Ser­vice
UG (haf­tungs­be­schränkt)
Ein­stein­str. 16a
10409 Ber­lin

Tele­fon: +49 (0)30 39509077
Fax: +49 (0)30 39509078
E-Mail: smarthome@cohaus-berlin.de

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Geschäfts­füh­rer: Tino Kug­ler
Han­dels­re­gis­ter: Amts­ge­richts Ber­lin Char­lot­ten­burg, HRB 118463

Quel­len­an­ga­ben für die ver­wen­de­ten Bil­der und Gra­fi­ken: Loxo­ne Elec­tro­nics GmbH